OPIS PODPORE


Katja Sinkovič je za vzpostavitev kmetije in za zagon dejavnosti na svoji kmetiji prejela sredstva iz naslova podukrepa 6.1. »Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete«iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014-2020. Finančna pomoč »Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete« je sofinancirana iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) POVZETEK: Katja Sinkovič je pridobila finančno pomoč iz naslova podukrepa 6.1. »Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete«. Zavezala se je, da bo na prevzeti kmetiji opravljala kmetijsko dejavnost v skladu z načrtovanimi cilji do konca leta 2018. Na kmetiji bo povečala obseg proizvodnih kapacitet, povečala konkurenčnost prevzete kmetije, uvedla inovacije in z naložbami v osnovna sredstva na kmetiji prispevala k pozitivnim vplivom kmetijstva na okolje. Mlada prevzemnica se bo na kmetiji tudi zaposlila ter za primarno kmetijsko proizvodnjo vzpostavila knjigovodstvo na svoje ime. GLAVNE DEJAVNOSTI: Kmetija, ki jo je prevzela Katja, je usmerjena v pridelavo mleka. Na kmetiji imajo dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti: predelava mleka. Z naložbami v osnovna sredstva bo povečala proizvodne kapacitete po vrstah objektov in skupno v živinoreji. CILJI: Na kmetiji imajo naslednje cilje: - gospodarski razvoj kmetije: povečati obseg proizvodnje in povečati konkurenčnost kmetijskega gospodarstva; - z gospodarjenjem na kmetiji prispevati k doseganju horizontalnih ciljev: inovacije in varstvo okolja. PRIČAKOVANI REZULTATI: - Povečan obseg in raznovrstnost pridelave na kmetiji. - Višji prihodek in dohodek na kmetiji.

OPIS INVESTICIJE za rekonstrukcijo obstoječega hleva ter novogradnjo hleva za krave molznice, ter pripadajočo opremo.