OPIS INVESTICIJE

Kmetija je na javnem razpisu kandidirala za rekonstrukcijo obstoječega hleva ter novogradnjo hleva za krave molznice, ter pripadajočo opremo.

GLAVNE DEJAVNOSTI

Prireja mleka in dopolnilna dejavnost predelava mleka.

CILJI

  • posodobitev in povečanje obsega kmetijske proizvodnje
  • zagotoviti kvalitetnejšo oskrbo živali

PRIČAKOVANI REZULTATI

  • povečanje tržne proizvodnje zaradi povečanja števila krav molznic
  • izboljšanje ekonomske uspešnosti zaradi zmanjšanega obsega ročnega dela, zmanjšanega transporta krme, spremembe načina molže
  • izboljšanje dobrobiti živali zaradi kvalitetnejše oskrbe živali in uvedbe proste reje krav molznic in plemenskih živali

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje